Privacy

Privacyverklaring


1.     Algemeen


De vereniging “De Canyon Star Dancers” hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging “De Canyon Star Dancers” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

 

Als vereniging “De Canyon Star Dancers” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


   Vereniging       : Canyon Star Dancers

   Zetel               : Brand 76 - 78, 2470 Retie

   Emailadres       : info @ canyonstardancers . be

   Telefoon          : 0485 28 95 95 (Jos Rayen)

  


2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door De Vereniging “De Canyon Star Dancers” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging “De Canyon Star Dancers” (deelname aan de lessen, oefenstonden en extra door de vereniging georganiseerde activiteiten)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, overzicht aangeleerde dansen en agenda met de activiteiten van de vereniging met desgevallend de uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid, wanneer hier om gevraagd wordt.
 • Verstrekking persoonsgegevens aan de verzekeraar
 • Opmaak en versturen van lidkaarten, ten behoeve van eigen verzekering of ziekenfonds

 

 

3.     Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit

 


4.     Wie verwerkt de gegevens?


De verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt door de leden van het Dagelijks Bestuur

 


5.     Verstrekking aan derden


De door u verstrekte gegevens delen wij enkel met aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Indienen dossier voor de sport- en aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het bekomen van subsidiëring van de overheid

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

 

6.     Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 


7.     Bewaartermijn


De vereniging “De Canyon Star Dancers”  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De vereniging “De Canyon Star Dancers”  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan één(1) jaar na het nalaten van betaling van het jaarlijks verschuldigde lidgeld

 


8.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens de vereniging “De Canyon Star Dancers” van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De leden van het Dagelijks Bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9.     Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


10.  Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


 

11.            Wijziging privacyverklaring


De vereniging “De Canyon Star Dancers”  kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde op 07 augustus 2019.


Canyon Star Dancers

Country & Linedance vereniging

Email: webmaster @ canyonstardancers . be

Bank KBC: BE09 7360 6120 6357


Leslocatie

Camping Berkenstrand

Brand 76 - 78

2470 Retie

Copyright © All Rights Reserved